Archiwum Państwowe w Radomiu

RODO

Klauzula informacyjna
Archiwum Państwowego w Radomiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Radomiu jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu. Siedzibą Dyrektora jest Archiwum Państwowe w Radomiu, u. Wernera 7, 26-600 Radom. Kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kancelaria@radom.ap.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iodo@radom.ap.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, czyli wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Archiwum Państwowego w Radomiu.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:

 • art. 16 RODO w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 1. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-05-28 10:48przez:
Opublikowano:2018-05-28 14:30przez: Konrad Kurys
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Radomiu
Odwiedziny:13306

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.